Witamy Rejestracja Instalacja urz dzenia Vector Podr czniki u ytkownika Aktualizowanie miernika Vector Analiza Zgodne urz dzenia Akcesoria Pomoc techniczna
Garmin

WITAMY

Dzi kujemy za zakup miernika mocy Vector. Teraz jeste posiadaczem kompletnego rozwi zania do trenowania w jednym urz dzeniu. Mo esz zawierzy sprz towi i wsparciu oferowanym przez firm Garmin: poczynaj c od urz dzenia Garmin, przez miernik mocy Vector, a po analiz danych z jazdy w serwisie Garmin Connect. Na tej stronie mo na znale zasoby konieczne do samodzielnego monta u oraz aktualizacji miernika mocy Vector.

Zoptymalizowali my t stron do u ytku w urz dzeniach przeno nych, dzi ki czemu mo esz korzysta z niej w gara u lub w dowolnym innym miejscu, w którym znajdzie si Twój rower w chwili, gdy zdecydujesz si obejrze filmy dotycz ce monta u.

REJESTRACJA

Rejestracja miernika mocy Vector jest bardzo wa na, gdy pozwala zatwierdzi gwarancj oraz otrzymywa powiadomienia dotycz ce aktualizacji oprogramowania przez ca y okres u ytkowania urz dzenia. Zarejestruj równie swoje zgodne urz dzenie Edge® lub Forerunner® firmy Garmin i upewnij si, e korzystaj one z najnowszego oprogramowania.

Zarejestruj

INSTALACJA URZ DZENIA VECTOR

W celu prawidłowego wykonania montażu pedałów Vector prosimy o zapoznanie się z poniższymi filmami w kolejności od pierwszego do ostatniego. Całą serię filmów można odtworzyć tutaj.

Uwaga: przed rozpoczęciem zaktualizuj oprogramowanie w urządzeniu firmy Garmin. W celu sprawowania posiadanego urządzenia z urządzeniem Vector może być konieczne zainstalowanie aktualizacji.

1. Rozpakowywanie miernika Vector

2. Sprawdzanie, czy miernik Vector pasuje do roweru

3. Demontowanie istniej cych peda ów przed zainstalowaniem miernika Vector

4. Instalacja urz dzenia Vector

5. Parowanie miernika Vector z urz dzeniem firmy Garmin

6. Przygotowanie do pierwszej jazdy z miernikiem Vector

7. Przed ka d jazd z miernikiem Vector

8. Demontowanie peda ów Vector

9. Aktualizowanie miernika Vector

PODR CZNIKI U YTKOWNIKA

Czy chcesz zobaczy procedur monta u instalacji urz dzenia Vector i informacje dotycz ce aktualizacji w postaci tekstu? Pobierz podr czniki u ytkownika st d.

Skrócony podr cznik u ytkownika Podr cznik u ytkownika

AKTUALIZOWANIE MIERNIKA VECTOR

Po pojawieniu si aktualizacji oprogramowania urz dzenia Vector mo na je samodzielnie zainstalowa w urz dzeniu przy u yciu aplikacji Vector Updater App.
Uwaga: wymagane jest po czenie z Internetem i pami USB ANT+.

Pobierz aplikacj Obejrzyj film

ANALIZA

Gdy korzystasz z miernika Vector ze zgodnym urz dzeniem Garmin, mo esz wy wietla ró norodne wska niki dotycz ce mocy i rytmu peda owania mierzone przez urz dzenie. Bezp atna subskrypcja w serwisie Garmin Connect, który umo liwia przechowywanie, planowanie i udost pnianie jazd, daje mo liwo dodatkowej analizy danych, w tym wykresu bilansu mocy lewej/prawej nogi oraz danych dotycz cych najlepszej redniej mocy z danego okresu.

Garmin Connect

ZGODNE URZ_DZENIA

Miernik mocy Vector jest zgodny z nast puj cymi urz dzeniami firmy Garmin oraz z innymi urz dzeniami z obs ug pami ci ANT+.
Uwaga: przed rozpoczęciem zaktualizuj oprogramowanie w urządzeniu firmy Garmin. W celu sprawowania posiadanego urządzenia z urządzeniem Vector może być konieczne zainstalowanie aktualizacji.

AKCESORIA

Akcesoria i cz ci zamienne do urz dze Vector mo na znale na stronie Garmin.com.

POMOC TECHNICZNA

W przypadku pojawienia si pyta zwi zanych z miernikiem mocy Vector lub z urz dzeniem firmy Garmin prosimy o zapoznanie si z sekcj Cz sto zadawane pytania lub o kontakt z dzia em pomocy technicznej.